The server requested authentication method unknown to the clientPodmínky užívání serveru www.jprace.cz - Jahoda JOBS - skvělá PRÁCE , dobrý JOB , senza BRIGÁDY
Home
Home

Všeobecné obchodní podmínky společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. a podmínky užívání serverů společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. tímto vydává dle ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodního zákoníku, tyto Všeobecné obchodní podmínky. Tyto podmínky společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. upravují veškeré vztahy společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. se všemi uživateli (právnickými i fyzickými osobami) serverů www.jprace.cz a www.pracevnoci.cz (dále jen servery)

1.2 Dále tyto podmínky upravují veškeré obchodní vztahy společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., které se týkají reklamní činnosti a marketingu, zpracování dat, správy sítí a zprostředkování obchodu a služeb.

1.3 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je obchodní společnost: A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. se sídlem Praha 5 150 00, Kotevní 1002, IČ: 48029947

Právní vztahy

2.1 Veškeré shora uvedené vztahy, které nejsou upraveny těmito podmínkami nebo písemně dohodnuty ve zvláštní smlouvě mezi společností A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. a klientem, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 101/2000., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.2 Odchylná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před těmito podmínkami.

2.3 Uživatel, klient nebo zprostředkovatel tímto potvrzuje, že s obsahem Všeobecných obchodních podmínek společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. a podmínek užívání serverů souhlasí.

2.4 Servery jsou určeny pro právnické nebo fyzické a veškeré podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné osobám, které je užívají nebo mohou užívat mimo území ČR. Případné spory se řeší pomocí zákonů České republiky.

Definice použitých pojmů

3.1 Užíváním serverů se pro účely těchto podmínek rozumí procházení, čtení a zápis do internetových stránek.

3.2 Uživatel je každá osoba, která používá servery dostupné na počítačové síti internet.

3.3 Klient je právnická i fyzická osoba, které odebírá od A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. služby definované v bodě 4. těchto podmínek pro vlastní potřebu.

3.4 Zprostředkovatel na trhu práce je právnická i fyzická osoba, která prostřednictvím serverů nabízí nabídky práce třetích osob a/nebo hledá uživatele pro tyto třetí osoby nebo se v rámci serveru prezentuje.

3.5 Mediální zprostředkovatel je právnická i fyzická osoba, která zprostředkovává prodej služeb A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. definovaných v 4.b) těchto podmínek.

3.6 Reklamní prostor je komunikační prostředek grafického, textového nebo zvukového typu využívaný na počítačové síti internet k propagaci firem a služeb.

Přehled služeb společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

4.a. Zpracování dat
A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. poskytuje zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, personalistiky poskytované elektronickou formou a činnosti realitních kanceláří a využívá k tomuto účelu servery a celosvětovou síť internet.

4.b. Reklamní činnost a marketing
Reklamní činností na internetu se rozumí zabezpečení tvorby, vlastní technickou realizaci a prezentování reklamního prostoru na/prostřednictvím serverů provozovaných společností A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o..

Klient je oprávněn užívat shora poskytované služby pouze způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, s provozními podmínkami těchto služeb, se smlouvou a případnými pokyny poskytovatele.

Pravdivost prezentovaných informací

5.1 Uživatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. výhradně pravdivé informace a informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám.

5.2 Uživatel, klient nebo zprostředkovatel se zavazuje prezentovat prostřednictvím serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pouze informace, které nemohou vést k jejich záměně s jinou osobou, nabídkou nebo poptávkou po práci.

5.3 Za pravdivost prezentovaných informací je zodpovědný uživatel, který tyto informace uložil na servery A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. bude uchovávat informace o zápisu dat do systému vedoucí jednoznačně ke konkrétnímu uživateli.

5.4 Uživatel a klient tímto výslovně souhlasí s tím, že A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. bude používat technické informace získané v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami o uživateli, klientovi nebo zprostředkovateli , který v souvislosti s užíváním serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. úmyslně prezentoval nepravdivé informace. Takové technické informace budou ze strany A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. použity pro řešení sporu s klientem či uživatelem vzniklého v důsledku úmyslného uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. podle těchto podmínek uživatele či klienta, který úmyslně uvedl nepravdivé informace.

5.5 S osobními údaji uživatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo poskytovatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:
použití pro marketing v rámci služeb poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných klientům a uživatelům
poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám

5.6 Klient a uživatel souhlasí s tím, že některé údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.

Zamezení používání serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

6.1 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo zamezení prezentování zejména:

a. Informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy

b. Informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálně - orientovaných služeb.

c. Nabídek práce, ve kterých klient nebo zprostředkovatel podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro uživatele.

d. Nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM)

e. Všeobecných a obchodních informací o produktech klienta nebo zprostředkovatele v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. "nabízíme au pair", "nechte vydělávat internet" nebo "za odměnu udělám"...), které mají charakter reklamy.

f. Prezentování více pracovních pozic, brigád a uživatelů v rámci textu jedné prezentované pozice.

g. Informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu pozice)

h. Prezentování informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí

i. Informací, které mohou poškodit dobré jméno společnosti či obchodní značky A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. nebo i jiných fyzických i právnických osob.

6.2 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je oprávněno kontrolovat v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pravdivost informací a jejich obsah podle bodu 5. a 6. těchto podmínek. A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. upozorní uživatele, klienta nebo zprostředkovatele na rozpor s platnými podmínkami užívání elektronických systémů a může požadovat okamžitou nápravu ze strany klienta nebo tyto informace neprodleně smazat ze systému, a to i bez souhlasu klienta, uživatele nebo zprostředkovatele.

6.3 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo zamezit možnosti užívání systémů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. při opakovaném porušování podmínek užívání dostupnými technickými a právními prostředky.

Podklady a garance termínů

7.1 Uživatel, klient nebo zprostředkovatel se zavazuje předat podklady A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Údaje týkající se zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou přijímány elektronickou cestou pomocí serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., pokud není dohodnuto jinak.

7.2 Podklady pro grafické reklamní prostory /(služba definovaná v bodě 4.b) těchto podmínek)/ je možné předávat elektronickou poštou nebo na disketě, CD, DVD v běžných formátech *.jpg, *.gif nebo *.swf o maximální velikosti do 35 kB.

7.3 V případě prodlení klienta s dodáním podkladů nebo akceptací těchto podkladů nese klient zodpovědnost za všechny dodatečné náklady spojené s případným zrychleným zpracováním podkladů, storno podmínkami tiskových médií apod.

7.4 Pokud nebude dohodnuto jinak, pro služby definované v bodech 4.a) a 4.b) těchto všeobecných obchodních podmínek, A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. garantuje započetí s plněním služby do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni od obdržení všech podkladů. Pro případ prodlení klienta s dodáním podkladů ve formě dle tohoto ustanovení se o počet dnů prodlužuje termín, ve kterém jeA.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. povinno zahájit plnění služby. A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo změny termínu zveřejnění po vzájemné dohodě v případě dodání podkladů v nestandardních formátech.

Objednávka, potvrzení objednávky a odmítnutí objednávky

8.1 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. přijímá objednávky svých klientů nebo jejich zástupců, na základě kterých realizuje služby definované v bodě 4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

8.2 Závaznou objednávku na služby zpracování dat, poskytovanou elektronickou formou, jsou v A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. přijímány především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře po internetu, který je přístupný na systémech A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. Závaznou objednávku lze rovněž zaslat e-mailem nebo poštou.

8.3 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. v případě vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře zahájí poskytování služeb podle informací, které jsou uvedeny na formuláři. V případě, že na objednávkovém formuláři není uvedena specifikace začátku poskytování služby, má se za to, že je poskytovaná služba zahájena neprodleně.

8.4 Potvrzení závazné objednávky vystaví A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. na základě žádosti klienta nebo zprostředkovatele.

8.5 Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy, a A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že jí podala osoba nebo zástupce společnosti, který v minulosti porušil své závazky a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy uzavřené s A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Smlouvy uzavřené s A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

9.1 Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena:
okamžikem započetí s poskytováním služeb dle objednávky
prokazatelně doručené společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. v případě, že A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. do tří pracovních dnů objednávku neodmítne.
podpisem řádné písemné smlouvy mezi klientem a A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

9.2 Obchodní vztahy, ve kterých A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.vyžaduje podpis smlouvy A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo podle aktuální situace vyžadovat písemné uzavření smlouvy, o čemž včas vyrozumí klienta.

9.3 Klient podepsáním smlouvy nebo zasláním objednávky souhlasí s:
respektováním termínů a dalších skutečností specifikovaných v těchto obchodních podmínkách (grafických formátů, formy předávání podkladů atd.)
respektováním technických možností média Internet a serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.
obsahem těchto všeobecných podmínek.

Fakturace a odměna pro A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

10.1 Za poskytované služby uvedené v bodě 4. těchto obchodních podmínek náleží A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. odměna dle ceníku služeb A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., platného ke dni doručení objednávky klienta A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o..

10.2 Odměna je splatná na základě Výzvy k úhradě, vystavené A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. klientovi. Výzva k úhradě je splatná do 14 dnů ode dne vystavení. Daňový doklad – fakturu A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. vystaví klientovi do 30 dnů ode dne připsání úhrady na účet A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

10.3 Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě služeb definovaných v 4.a) a 4.b) první den plnění služby ze strany A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění datum vystavení daňového dokladu – faktury.

10.4 Klient nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.

10.5 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

Zprostředkování prodeje služeb A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

11.1 Klient se zavazuje využívat služeb A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. výhradně pro svou potřebu.

11.2 Zprostředkovatel na trhu práce a na trhu realit se zavazuje využívat služeb A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pro svou potřebu a pro uspokojování potřeb svých klientů. Zprostředkovatel na trhu práce a na trhu realit se zavazuje nezprostředkovávat služby A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pod svým jménem. Při porušení tohoto ustanovení je A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. oprávněno s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým zprostředkovatelem a požadovat po něm náhradu škody tímto způsobené.

11.3 Zprostředkovatel na trhu práce a na trhu realit se zavazuje prezentovat obchodní známky A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. pouze s prokazatelným souhlasem A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. Při porušení tohoto ustanovení je A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. oprávněno s okamžitou platností ukončit spolupráci s takovým zprostředkovatelem.

11.4 Nabídky práce nebo nabídky realitního trhu od zprostředkovatelů mohou být na serverech jasně označeny a prezentovány uživatelům. O určení, zda je firma zprostředkovatel na trhu práce a na trhu realit ve smyslu těchto podmínek rozhoduje výhradně A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Odstoupení od smlouvy

12.1 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je oprávněno odstoupit od smlouvy okamžitě, jestliže:
podklady pro plnění služby, dodané klientem, nejsou v souladu s platnými zákony ČR (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.)
klient je v prodlení se zaplacením odměny A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. podle splatnosti faktur nebo výzvy k úhradě.
klient prokazatelně poškozuje dobré jméno A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. nebo jeho obchodních značek
požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.
klient požaduje prezentování informací na elektronických systémech společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., které jsou v rozporu s bodem 6.1) těchto podmínek.

12.2 Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy:
v případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. po dobu delší než 5 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně nebo e-mailem vyrozumí A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. o přerušení služby.

Zánik smlouvy a sankce

13.1 Smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek zaniká:
uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena a tento termín je součástí objednávky klienta
odstoupením od smlouvy v souladu s bodem 12. těchto podmínek dohodou A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. a klienta

13.2 V případě, že smlouva s klientem zanikne na základě odstoupení A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. dle článku 12. odst. 12.1.b), je v oprávněno si za uzavření nové smlouvy se stejným klientem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z dlužné částky vzniklé ze zaniklé smlouvy.

13.3 Pro případ prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 10.2. těchto obchodních podmínek, vzniká A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

13.4 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. si vyhrazuje právo v případě prodlení klienta s úhradou odměny dle bodu 10.2. těchto obchodních podmínek po dobu delší než jeden kalendářní měsíc prezentovat informace o závazku klienta na elektronických systémech A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Odpovědnost za škodu

14.1 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je povinna prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné chyby na straně technického zařízení A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., a to minimálně po dobu výpadku.

14.2 Společnost A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.

Autorská práva a ochranné známky

15.1 Klient nebo zástupce tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva, včetně autorských odměn a odměn za poskytnutí licence v souvislosti s prezentováním informací, sloganů, obrazově-zvukových záznamů či reklam. A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. nenese zodpovědnost za porušení autorských práv klientem.

15.2 Jakékoliv užití serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany uživatelů.

15.3 Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech společnosti A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány.

Nakládání s daty a ochrana osobních údajů

16.1 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. chrání osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC.

16.2 Pokud při užívání serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. poskytne uživatel osobní údaje, nebude A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. tyto osobní údaje prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je oprávněna se obrátit s ověřením na uživatele o správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.

Další ujednání

17.1 Kontaktní údaje pro písemný styk s A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o., na které se odvolávají tyto podmínky, jsou jednoznačně stanoveny na:

A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.
Kotevní 1002/7
150 00 Praha 5

17.2 A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. je oprávněno tyto Obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. Smluvní vztah mezi A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o.a klientem, zprostředkovatelem na trhu práce, mediálním zprostředkovatelem nebo uživatelem se však vždy řídí podmínkami, účinnými v době uzavření smlouvy o poskytnutí služeb.

Tyto obchodní podmínky a podmínky užívaní serverů A.W.I.S. Správa, systémy s.r.o. jsou platné a účinné od 15.4.2007


PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze