Home
Home

Pracovní smlouvy, dohody

Dohoda o hmotné odpovědnosti

Uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti se řídí zákonem § 252 - 256 ZP a § 258 - 260 ZP.

Dohoda o hmotné odpovědnosti musí být uzavřena vždy písemně, jinak je neplatná.Dohodu o hmotné odpovědnosti je možno uzavřít nejdříve v době, kdy zaměstnanec dosáhne věku 18 let.

Zaměstnanec, který platně uzavřel dohodu o hmotné odpovědnosti a na základě této dohody převzal odpovědnost za svěřené ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat, odpovídá za vzniklý schodek.

Zaměstnanec je povinen nahradit škodu v plném rozsahu. V tomto případě neplatí omezení čtyřapůlnásobku respektive trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Pokud vznikne schodek, za který zaměstnanec odpovídá vychází se z předpokladu zavinění zaměstnance a ke zproštění odpovědnosti dojde jen pokud zaměstnanec prokáže, že schodek vznikl bez jeho úplného nebo částečného zavinění. Pokud na pracovišti pracuje více zaměstnanců s uzavřenou dohodou o hmotné odpovědnosti, odpovídají za vzniklý schodek všichni.

Před uzavřením dohody o hmotné odpovědnosti musí být provedena inventarizace (§ 254 ZP). Je to v zájmu zaměstnanců a nezáleží zda dohodu bude uzavírat jeden nebo více zaměstnanců. Inventarizace musí být provedena i pokud dochází k zániku dohody, převedení zaměstnance na jinou práci, jiné pracoviště a při skončení pracovního poměru. Pokud inventarizace není provedena odpovídá zaměstnanec za případný zjištěný schodek při nejbližší inventarizaci na jeho původním pracovišti.

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o hmotné odpovědnost, může od ní odstoupit v případě, že je převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště nebo pokud zaměstnavatel do jednoho měsíce od obdržení písemného upozornění neodstraní závady, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Při společné hmotné odpovědnosti může zaměstnanec od dohody také odstoupit, jestliže na pracoviště je zařazen jiný zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí, popřípadě jeho zástupce. Odstoupení musí být oznámeno zaměstnavateli písemně. Dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody.

  Dohoda o hmotné odpovědnosti...stáhni

Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce

Zaměstnavatel může výjimečně zajišťovat plnění svých úkolů i na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. S mladistvými lze tyto dohody uzavírat, jen pokud tím nebude ohrožen jejich zdravý vývoj, nebo výchova k povolání. U dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr lze práci vykonávat nejen osobně, ale i za pomoci rodinných příslušníků, je-li to výslovně sjednáno. Účastníci si mohou dohodnout i jiné nároky, ale nikoliv výhodněji než by vyplývaly z pracovního poměru.

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (§250 ZP). Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti (§138 ZP). Dobu splatnosti upravuje §144 ZP.

Na základě uzavřených dohod jsou zaměstnanci povinni zejména (§301 ZP):

* pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
* využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
* dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
* řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Zaměstnavatelé jsou povinni zejména (§103 ZP)

* nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,
* zajistit, aby práce v případech stanovených zvláštním právním předpisem vykonávali pouze zaměstnanci, kteří mají platný zdravotní průkaz, kteří se podrobili zvláštnímu očkování nebo mají doklad o odolnosti vůči nákaze,
* nahradit zaměstnanci, který se podrobí pracovnělékařské prohlídce, vyšetření nebo očkování, případnou ztrátu na výdělku, a to ve výši průměrného výdělku, popřípadě ve výši rozdílu mezi náhradou mzdy nebo platu podle § 192 nebo nemocenským a průměrným výdělkem,
* zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Zákazy některých prací pro ženy a mladistvé platí i pro práce konané na základě těchto dohod. Existují dva druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Dohoda o provedení práce (§75 ZP)

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 150 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Dohoda o pracovní činnosti (§76 ZP)

Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 150 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná; jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15-ti denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

  Dohoda o pracovní činnosti...stáhni
  Dohoda o provedení práce...stáhni

Dohoda o skončení pracovního poměru

Dohoda je uzavřena, jakmile se oba účastníci shodli na jejím obsahu. Dohodu o rozvázání pracovního poměru (§ 49 ZP) uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně. V dohodě se sjedná den, kterým končí pracovní poměr. Zaměstnavatel je povinen vydat jedno vyhotovení dohody zaměstnanci.

Na sjednání dohody se nevztahují žádná omezení. Pokud o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen uvést do dohody důvod skončení pracovního poměru. Toto je třeba mít na zřeteli zejména v případech, kdy dohoda o skončení pracovního poměru je uzavírána z důvodů organizačních změn a kdy vzniká nárok na odstupné.

  Dohoda o skončení pracovního poměru...stáhni

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je písemný doklad o vzniku pracovního poměru, který musí být uzavřen v souladu se zákoníkem práce. Po formální stránce může být smlouva napsána jako individuální písemnost (tzn. na bílém kancelářském papíru formátu A4) nebo může být na předtištěném formuláři. Vyhotovuje se ve třech stejnospisech: pro zaměstnavatele, zaměstnance a okresní správu sociálního zabezpečení.

Smlouva musí podle §29 zákoníku práce obsahovat tyto informace:

* Druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat
* Místo výkonu práce
* Datum nástupu do práce

Další informace související s pracovním poměrem. Pokud informace o právech a povinnostech zaměstnance nejsou uvedeny ve smlouvě, musí o nich zaměstnavatel do jednoho měsíce od uzavření pracovního poměru písemně informovat zaměstnance.

Co by se mělo vyskytovat v pracovní smlouvě jak ze strany předepsané zákonem, tak i ze strany zájmů účastníků:

* Označení zaměstnance
* Označení zaměstnavatele
* Datum nástupu
* Doba, na kterou se pracovní smlouva uzavírá
* Místo výkonu práce
* Druh práce
* Platové zařazení - většinou se jako příloha přikládá platový výměr
* Ostatní ujednání (zkušební doba, potvrzení, že byl zaměstnanec seznámen s předpisy…)

Pracovní smlouva může být sjednaná na dobu určitou a neurčitou. Doba neurčitá je sjednána, pokud ve smlouvě není výslovně uvedena délka trvání. Smlouva na dobu určitou může být stanovena nebo prodloužena maximálně na dobu dvou let od vzniku pracovního poměru.
Zkušební lhůta může být sjednána maximálně na tři měsíce. Platná je pouze tehdy, pokud je dohodnuta písemně. Tato lhůta nemůže být dodatečně prodloužena.

  Pracovní smlouva - doba neurčitá...stáhni
  Pracovní smlouva - doba určitá...stáhni
  Pracovní smlouva - vedlejší pracovní poměr...stáhni


PRÁCE, Nabídky zaměstnání, JOBS, databáze práce v ČR a Praze